Psykolog Frederiksberg & København | Behandling af traumer

Få traume behandling hos din psykolog på Frederiksberg

Hvad er et traume egentlig? I daglig tale refererer det til oplevelser af ekstrem karakter, såsom krig, tortur, voldtægt osv. Men mere præcist er traumer betegnelsen for de følelsesmæssige reaktioner, som en person har på en ekstrem hændelse. Denne skelnen er vigtig, fordi den samme hændelse kan virke traumatiserende på den ene person mens en anden person ikke får symptomer på traumatisering efterfølgende.

En hændelse, der kan virke traumatiserende er ofte livstruende, men også hændelser, hvor personen ikke har været i livsfare kan virke traumatiserende. Hvis det, der sker, virker overvældende for personen følelsesmæssigt, som f.eks. hvis et barn udsættes for seksuelle overgreb eller hvis en person ser et andet menneske blive mishandlet, ligger det udenfor, hvad personen følelsesmæssigt kan rumme og håndtere i situationen og deri ligger den traumatiserende effekt.

Få behandling af traumer hos psykolog Frederiksberg v/ Malene Kaae

Der er fremkommet flere nyere teorier omkring traumatisering, som beskæftiger sig med betydningen af hukommelsen og andre hjernefunktioner. Men kort fortalt ser det ud som om, at erindringer involveret i traumer, ikke bliver lagret på samme måde som andre erindringer. De ligger ofte lagret i brudstykker, fremfor som sammenhængende film. De er knyttet sammen med intense, ubehagelige følelser, som den traumatiserede person prøver at undgå.
Det er oftest angst blandet med andre følelser som vrede, hjælpeløshed og skam.

traume behandling | behandling af traumer | psykolog Frederiksberg | psykolog København

Traume behandling på symptomer og senfølger!

Symptomer og senfølger efter traumatisering:

Effekten af et traume afhænger af flere forhold.

  • hvornår traumet har fundet sted (traumer i barndommen er generelt mere skadelige end traumer i voksenalderen)
  • hvem der har begået det (var det en fremmed eller et nært familiemedlem f.eks.)
  • hvilken type traume, der er tale om (en ulykke, naturkatastrofe eller bevidst påført lidelse i form af f.eks. tortur)
  • hvor mange traumer, personen har været udsat for
  • hvilken kontekst traumet er sket i (var der adgang til støtte fra kærlige, trygge og forudsigelige voksne eller var personen overladt til sig selv?)

PTSD

Traumer kan føre til en række vanskeligheder. Nogle udvikler PTSD (Posttraumatisk Stress Syndrom), som i vores danske diagnosesystem, ICD-10, kaldes “Posttraumatisk belastningsreaktion”. Læs mere om PTSD her.

Øvrige symptomer og vanskeligheder

Ud over PTSD kan traumer have omfattende indvirkning på overleveren hvad angår identitet, tilknytningsevne, grundlæggende antagelser om verden, evnen til at håndtere sine følelser m.m.
Men det er ikke “kun” psyken, der påvirkes af traumer. Vores fysiologi påvirkes også. Det er et forholdsvist nyt forskningsområde. Men der synes indtil videre at være tegn på indvirkning af traumer på immunforsvaret, hormon systemet og nervesystemet.
Hvis traumerne finder sted i barndommen eller ungdommen, hvor vores hjerne endnu ikke er fuldt udviklet, vil de kunne forstyrre hjernens udvikling. Men også hos voksne, der har været udsat for alvorlige traumer, ses ændringer i hjernen. Ændringerne er ikke nødvendigvis permanente, da vi jo i dag ved, at vores hjerne heldigvis er meget mere plastisk end vi før i tiden antog.

Dissociation

Et andet hyppigt forekommende symptom hos både traumatiserede børn og voksne er dissociation. At dissociere vil sige, at man midlertidigt forsvinder bevidsthedsmæssigt væk fra det, der foregår her og nu. Man kan føle sig afkoblet fra situationen, fra andre mennesker og fra sin egen krop. Nogen, der dissocierer, kan opleve hukommelseshuller og at andre fortæller dem, at de har foretaget sig ting, de ikke selv kan huske, at de har gjort. Mange, der generes af dissociation kan opleve problemer med at følge med i samtaler og kan føle, det er pinligt at indrømme. Ofte bliver personen bange og bekymret for det, hun oplever og det kan være meget vigtigt at få hjælp til at forstå det, der sker under dissociation.

Dissociation som en overlevelsesmekaniske…

Dissociation er en naturlig overlevelsesmekanisme, som menes at optræde i situationer, som vi som mennesker ikke kan håndtere følelsesmæssigt. Det er en ubevidst mekanisme, der træder i kraft af sig selv, for at beskytte os mod det fulde omfang af smertefulde følelser i den voldsomme situation. Dissociation fortynder oplevelsen for os. Men hvis dissociation fortsætter efter selve den eller de traumatiserende oplevelser, altså efter den konkrete fare er overstået, vil det kunne give et væld af problemer for personen, hvoraf jeg har beskrevet nogle få ovenfor. Når den traumatiserede person bliver mindet om traumet, kan dette udløse dissociation. Det kan ses som en håndteringsstrategi, men den er ikke bevidst. Det sker af sig selv og kan derfor virke skræmmende for den, der oplever det. Mange bliver bange for, om det er udtryk for sindssyge. Men dissociation er ikke tegn på psykose eller sindssyge.

Senfølger efter seksuelle traumer

Voldtægt og seksuelle overgreb i barndommen kan foruden PTSD og dissociation give en lang række yderligere vanskeligheder. Der er tale ofte tale om relationelle traumer: traumer, der optræder i relation til mennesker, som man har stolet på og burde kunne stole på (f.eks. en ven, far, mor, lærer, præst, træner). Du kan læse mere om nogle af de typiske vanskeligheder, der følger efter seksuelle traumer her.

 

Behandling af traumer

Heldigvis findes der i dag flere veldokumenterede behandlingsmetoder, som kan hjælpe mennesker, der har været udsat for traumatisering. Nogle metoder retter sig specifikt mod PTSD-symptomerne. Andre metoder har fokus på de vanskeligheder, personen kan opleve med nære relationer, med selvværd osv.
Du kan læse mere om behandling af traumer her.

 

Gem